Programy pro školy v Divadle na cucky

 

O co jde…

Divadlo na cucky připravilo tvořivé dílny určené pro školy a školská zařízení. Jedná se o nový koncept práce s publikem, v rámci kterého reagujeme na potřebu současného dění v kultuře. Divák nechce být jen pasivním příjemcem, chce diskutovat, chce se tázat, měl by se chtít tázat. K tomu chceme vést i mladou generaci. Rádi bychom rozšířili nabídku nejen pro naše pravidelné, občasné, ale i potenciální diváky. Zároveň chceme formovat názor a postoj mladé generace k performativnímu umění, které oproti televizi či jiným médiím může nabídnout neopakovatelný zážitek společného setkání všech, kdo se na jeho vyznění podílí - tvůrců, aktérů a diváků. Myslíme si, že prostřednictvím divadla nalézáme cestu k novému poznání a pochopení témat kolem nás a v nás.

Programy pro školy připravuje lektorka MgA. Jana Jurkasová, která je v úzké spolupráci s inscenačním týmem a managementem divadla. Dílny svým obsahem reagují na potřeby divadla a školy/společnosti. Jedná se o nově pronikající koncept do českých divadel a my chceme být u jeho zrodu.

Pokud máte zájem, domluvte si termín:

 

Jana Jurkasová

+ 420 775 44 89 61

jana.jurkasova@gmail.com

 

 

Programy využívají postupy dramatické výchovy a jiných aktivizačních metod, díky čemuž mají účastníci možnost prohloubit své znalosti skrze osobní prožitek a emoční zaujetí. Na závěr některých programů jsou pro vás připraveny materiály shrnující poznatky a dané tematické okruhy.

 

Každý z nabízených programů lze po domluvě upravit pro potřeby konkrétní školy.

 

 

DÍLNY NAVAZUJÍCÍ NA OBSAH PŘEDSTAVENÍ V DIVADLE

1)    SEŠ VE STANICI ZOO

Tvůrčí dílna otevírá žákům možnost nahlédnout za příběh Christiane F. Žáci prochází prostřednictvím dramatických her a vstupů do problémových situací příběhem. Učí se pochopit důvody jednání postav. Jak nelehké je pro matku a dceru řešit stávající situaci? V závěru dílny se rozvine diskuze nad inscenačními možnostmi tématu a nad jednotlivou funkcí divadelních složek.

„Kruh, do kterého se člověk může dostat díky drogám. Snaha z něj se vymanit, vždy dopadne nezdarem. Kde nalézt vnitřní sílu ke změně? Rozhodnout se? Jít do rizika, zůstat čistej. Strach z neznámého je mnohdy spalující. Řád Christiane poutá, chce se z něj vymanit, ale přesto jej potřebuje.“

 

Doporučený věk: 8. - 9. třída (1. ročník SŠ)

Délka: 2 vyučovací hodiny (zkrácená dílna, delší verze 3 vyučovací hodiny)

Cena: 80 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je i prohlídka divadla)

 

Po dílně možnost zakoupit i vstupenku na divadelní představení Seš ve stanici Zoo! za snížené vstupné 50 Kč.

 

Po předchozí domluvě je možné navázat představením přímo po dílně.

 

2)    ANTIGONA

Žáci si prostřednictvím her a improvizací projdou příběhem Antigony, který je nadčasový, který nabízí mnoho témat pro současnou dobu. Prostřednictvím hry v roli a jednání ve fiktivní situaci mohou poodhalit motivy jednání postav. Je velmi těžké vládnout, moc nás může zaslepit a přestáváme ctít vyšší zákony. Zároveň se dotkneme tématu dramaturgicko – režijní koncepce, různých možností výkladu textu a jeho převodu do inscenační podoby. V průběhu dílny budeme pracovat s pojmy téma, situace, dramatická situace, konflikt, dramatický konflikt.

„Kdo má právo nad lidským životem? Kdo dokáže rozhodovat za druhé, jaké vlastnosti má mít správný vladař?

Teiresiás: Důležitá je rozvaha, činy bez uvážení všech následků, vyhlášené zaslepenou mocí, budou potrestány.

Kreón: Mám teď já trůn i všechnu jejich vládní moc.“

 

Doporučený věk: 8. - 9. třída (1. ročník SŠ)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 70 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

Po skončení dílny je možné zakoupit vstupenku na divadelní představení Antigona za 70 Kč.

 

3)    POHÁDKA NA CUCKY

Ztratily se pohádky! Co budeme dělat? Musíme se vypravit na dobrodružnou výpravu za záchranou pohádek.

Děti si vyzkouší v průběhu dílny vyprávět, vstupovat do nejrůznějších fiktivních situací a rolí a společně budou hledat strategie, jak pomoci pohádkám opět ožít. To vše prostřednictvím metod dramatické výchovy, která nabízí dětem přímou zkušenost právě hrou ve fiktivní situaci. Děti se po skončení dílny seznámí se zákulisím divadla.

 

Doporučený věk: MŠ (předškolní věk), 1. - 3. třída ZŠ

Délka: 60 minut dílna + 20 minut prohlídka divadla (seznámení se zákulisím, prohlídka rekvizit pro představení, ukázka jevištního svícení a hudby)

Cena: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je dílna, prohlídka divadla)

Po skončení dílny je možné zakoupit vstupenku na divadelní představení Pohádka na cucky za 50 Kč.

 

 

DÍLNY  - O DIVADLE

Každá z dílen opět nebude pouze teoretickou přednáškou, ale využíváme postupy dramatické výchovy a jiných aktivizačních metod.

 

1)    CO JE DIVADLO? 1 – ZÁKLADNÍ POJMY

Divadlo a dramatické umění je součástí naší společnosti od dávných věků. Nejnovější výzkumy prokazují různé cesty jeho vývoje, často upozorňují na skutečnost, že divadlo a divadelnost je běžnou součástí života každého člověka a society, ve které žije. Dílna bude uzpůsobena věku a požadavkům školy. Účastníci se setkají se základními pojmy souvisejícími s teorií divadla a dramatu.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 5. a 6. třída)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

2)    CO JE DIVADLO? 2 – VÝVOJ DIVADLA A JEHO SLOŽEK

Dílna bude přímo navazovat na program Co je divadlo 1. Více se zaměříme na divadelní složky a jejich využití v různých žánrech divadla. S tím samozřejmě souvisí i otázka vývoje divadla a jeho žánrů v průběhu dějin.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 5. a 6. třída)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

3)    MLUVENÉ SLOVO – PRO UČITELE

Dílnu nabízíme přímo na míru učitelům/učitelkám, kteří chtějí pracovat na svém hlasovém a mluvním projevu. Zaměříme se na rozeznění svého hlasu v prostoru, na správné posazení dechu. Budeme pracovat s tělem, jeho držením, energií, umístěním v prostoru. Tělo, dech a hlas je vzájemně neoddělitelný celek. Setkáme se s různými artikulačními technikami, abychom i mimo dílnu mohli dále pokračovat v práci na svém projevu.

 

Pro koho: učitelé

Dílna bude otevřena po domluvě a naplnění kapacity. Termín je možné uzpůsobit časovým možnostem účastníků.

Délka: doporučujeme minimálně tři hodiny. Pokud budete spokojeni a budete chtít pokračovat, je možné se domluvit na delším a intenzivnějším workshopu.

Cena: 100 Kč

Maximální kapacita: 10 osob

 

4)    INTERPRETACE LITERÁRNÍHO TEXTU A MLUVENÝ PROJEV – PRO ŽÁKY

Jak interpretovat různé typy literárního textu? Jaké základní dovednosti musí mít interpret (z oblasti verbální i nonverbální komunikace)? Jak pracovat s tělem, dechem a hlasem? Jaký je rozdíl mezi interpretací textu a rétorikou? To vše a mnohem více bude náplní a obsahem této oblasti.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme 2. stupeň ZŠ a SŠ, dílna bude uzpůsobena věku po domluvě s lektorkou)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

5)    PRÁCE S TEXTEM A JEHO DRAMATIZACE – PRÓZA, POEZIE, DRAMATICKÝ TEXT

Co je drama jako základní literární druh? Jaký je rozdíl mezi dramatickým textem, poezií, prózou? Co znamená převoditelnost literární předlohy na jeviště? Co je dramatická situace, dramatický konflikt a jak jej nalézt v předloze? Co téma? Jaké otázky si musím klást ve vztahu k textu, který chci použít pro jevištní ztvárnění?

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 6. třída)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

6)    STORYTELLING – VYPRÁVĚNÍ PŘÍBĚHŮ

Pojďme se opět ponořit do tajů příběhu, navraťme se k vyprávění příběhů mezi lidmi. Všichni můžeme být dobrými vypravěči. Účastníci dílny se prostřednictvím nejrůznějších cvičení, her a improvizací naučí základním dovednostem, které potřebuje vypravěč pro sdělení příběhu/tématu.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 6. třída)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

7)    PRÁCE S PŘÍBĚHEM – BAJKA, POVĚST, POHÁDKA

Každý literární text svým druhem a žánrem odkazuje ke způsobu, jakým bude nakládat s fikčním světem. V různém věku jsou nám bližší jiné texty, ať už žánrově, obsahově. Důležitý je především vztah, který k příběhu máme. Pojďme se naučit porozumět příběhu, hledejme strategie pro lepší porozumění přečtenému textu. Důležité je i umět sdílet prožitek s dalšími čtenáři a porovnávat je s jejich porozuměním. Tematické a jazykové prostředky vytváří kompozici, která v sobě extrahuje lidskou zkušenost a vztah člověka ke světu. Právě na prahu tohoto poznání je i cesta k jevištnímu ztvárnění.

 

Pro koho: po domluvě (doporučujeme nejdříve 6. třída)

Délka: 2 vyučovací hodiny (90 minut)

Cena: 50 Kč za žáka + pedagogický doprovod zdarma (v ceně je prohlídka divadla)

 

8)    PO DOMLUVĚ – PŘEDSTAVENÍ + BESEDA S TVŮRCI

 

 

SLOVO O LEKTORCE

MgA. Jana Jurkasová vystudovala Dramatickou výchovu na DAMU v Praze - magisterské studium, a Speciální pedagogiku se zaměřením na dramaterapii - bakalářské studium. Pracuje jako vyučující literárně-dramatického oboru na ZUŠ Uničov, je lektorkou na přehlídkách uměleckého přednesu a divadla hraného dětmi a studenty, působila jako externí učitelka Univerzity Palackého v Olomouci a Vyšší odborné školy herecké (předmět Tvořivá dramatika). V současné době ji můžete zastihnout převážně v Divadle na cucky.

 


Divadlo na cucky, Dolní nám. 42, 779 00 Olomouc
www.divadlonacucky.cz | www.facebook.com/divadlonacucky
Program Divadla na cucky produkčně zajišťuje DW7, o.p.s.


TOPlist